Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Eibergen, 28 december 1932

Eibergen, 28 Dec. '32

 

Beste Jan,

Vooreerst: ontvang met Aty, jongens en Siameezen mijn hartelijkste wenschen voor het nieuwe jaar! Het helpt wel niet, maar laten we zeggen: als ik O.L.H. was...

In Amsterdam besprak ik met den jongen v. Kampen. v. Kampen is geschikt en zeer welwillend. Overigens komt hij mij voor niet enorm hoog te vliegen. Maar dit onder voorbehoud, want ik zag hem maar kort. (Er was nog een v.K. in het kantoor; is dat de vader?) de zaak ‘Coster’. Hij krijgt de reisexemplaren 15 Jan. van mij in huis; ik heb dat al met Zijlstra besproken. De prijs wordt ƒ2.50. Als de oplage geheel verkocht zou worden, zouden we winst hebben; daaraan wanhoopt v.K. niet eens. Er wordt nu aan de zetterij gewerkt.

Jammer, dat Eddy zoo weinig opgewekt is. Zit de revolutie hem dwars? Ik las zijn ‘Smalle Mensch’, met het bijgevoel, dat de revolutie (of liever: het collectivisme) mij aanmerkelijk schimmiger voorkomen. Ik geloof eenvoudig niet aan een consequent collectivisme in W. Europa, waarvoor wij naar Perzië zouden moeten uitwijken. Ons collectivisme: ‘le Bal des Cinémas’!

Ik begrijp, dat je het stuk over W. omwerkt. Het voldeed voor mij ook niet heelemaal, hoewel ik mijn bezwaren gewoonlijk pas goed kan formuleeren na lezing in druk. Daarom heb je aan Eddy meer als criticus dan aan mij; hij gaat direct op het schrift af, dat mij altijd averechts beïnvloedt.

21 Jan. blijft toch gefixeerd? Ik stel me er veel van voor.

Ik schrijf hier met stoom. Momenteel over Freud en Nietzsche.

hart. groeten voor jullie beiden

t.t.

Menno

 

Bij gelegenheid groeten aan den heer en mevr. Nijkerk. Ik vond hen beiden bijzonder aardig.

 

We kregen, behalve het ons al bekende, nog een Snertvers van Verwolde! En dit wel het allerbeestelijkste plagiaat-Greshoff! Geef dien man vooral eens een oplawaai, want anders heb je een epigoon meer!

 

Ik begin spoedig aan Billy's ‘Diderot’. Voorloopig geniet ik zoo tusschenbeide nog eens even van ‘le Neveu de Rameau’. Geniaal!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie