Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 4 oktober 1933

R'dam, 4 Oct. '33

 

Beste Jan

Zeer veel dank voor je bemoeiingen bij Jan v. Nijlen! Stuur je de verzen zoo gauw mogelijk op? - Er is inmiddels een nieuw plan ter tafel gekomen. Vanmiddag stelde Vic v. Vriesland mij n.l. voor: herstel van de ‘Vrije Bladen’ in hun ouden vorm (maar 64 pag.), met dien verstande, dat, om de abonné's mee te krijgen, ‘Forum’ en ‘Het Venster’ daarin worden ‘opgenomen’. Redactie: Vic. v.V., Marsman (ev.), Engelman (tevens secr.), v. Wessem (de onvermijdelijke, van wien het plan natuurlijk is uitgegaan, de slimme! Hij zat al te wachten!), de Bourbon en ondergeteekende. Het plan lijkt mij niet dwaas, al verdwijnt ons ‘Forum’ natuurlijk evengoed (maar dat moest sowieso). Er is nog niets definitief. In ieder geval hoor je nader voor je conferentie met Coenen, waar ik anders ook nog ideeën over had; maar ik wacht nu even af.

Je toelichtingen de amicitia bevredigen mij wel, alleen ben ik het absoluut met je oneens, dat vriendschap voor Eddy een ‘intellectueele aangelegenheid’ is! Dat is het bij hem juist niet, hij is even ‘redeloos gehecht’ aan zijn menschen als jij, alleen eischt hij een soort ‘caelibaat’ inzake hypocrisie, dat voor in de maatschappij gegooide menschen een onmogelijk ding is. Overigens deel ik je waardeeringen, maar ik denk, dat ze minder ver van die van Eddy afstaan, dan je aanneemt. Het gaat meer om de practische toepassing ervan door twee verschillende temperamenten. - Overigens las ik van onzen jongenman een paar hoofdstukken van ‘Ducroo’ (III + IV, Indische mémoires), die volstrekt meesterlijk zijn. Het beste, wat Eddy leverde na het ‘Gebed’. Alle scherpte van zijn intellect gebonden met alle lyriek van zijn romantisch gemoed. Prachtig. (Over veel in de eerste hoofdst. van ‘Ducroo’ was ik niet zoo te spreken.).

Verder nog dit: ik had gisteren bij mij dien oud-leerling Varangot, die werkloos is en in Brussel gaat wonen. Hij vroeg mij om een introductie voor jou, die ik dus hierbij pleeg. Het is een erg verlegen, maar bij betere kennismaking erg aardige jongen, die zich verbergt, maar om den dood niet dom is. En geen streber, of ‘litterator’. Help hem een beetje op weg als je kunt en wilt.

h.gr. 2 × 2

je Menno

 

N.B. Anthonie Donker heeft in Zuoz een huis laten bouwen, dat hij abusievelijk Maupertuis heeft genoemd; het moet n.l. m.i. zijn: Montsalvat.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie