Menno ter Braak
aan
Everard Bouws

Rotterdam, 8 december 1933

R'dam, 8 Dec. 1933

 

B.

Bij het inzien van Forum van Dec. werd ik verrast door het feit, dat je jezelf, buiten weten van mij of wien ook van de redactie, en evenzeer van Zijlstra, naar mij bij informatie moest blijken, tot redacteur van Forum voor 1934 hebt verklaard. Nog afgezien van het feit, dat ik zulk een correctie achteraf en zonder mijn voorkennis in de bewuste proef uiterst unfair vind en dat ik niet begrijp, hoe je tot een dergelijke handeling bent gekomen, moet ik je er op wijzen, dat je door deze dwaze manier van doen niet alleen mij, maar ook de redactie van Forum een alleronaangenaamste poets hebt gebakken. Het lijkt mij beter om hier geen discussie over de motieven te beginnen, maar eenvoudig vast te stellen, dat je je door dit optreden als redactie-secretaris onmogelijk hebt gemaakt. Ik heb het hier niet over de wenschelijkheid van een niet-schrijver in de redactie; daarom gaat het hier niet; het gaat om het feit, dat je ons zonder eenigen vorm van raadpleging voor het fait accompli van je redacteurschap hebt gesteld.

Ik heb mij alvorens deze brief te schrijven van de juistheid der feiten overtuigd. Je hebt mej. v. Dijk opdracht gegeven, je naam in den proef in te vullen, zonder dat zij die proef verder behoefde door te zenden. Dit zegt mij meer dan genoeg. In overleg met van Vriesland en na accoordbevinding door Zijlstra deel ik je daarom mede, dat wij niet meer met je als redactiesecretaris kunnen samenwerken. Wij onzerzijds willen alles zoo onopgemerkt mogelijk tegenover de buitenwereld laten passeeren en eenvoudig in het Jan.-nummer het bericht opnemen, dat je bent afgetreden. Het zou mij persoonlijk, die altijd op vriendschappelijken voet met je heb omgegaan, zeer onaangenaam zijn, als er een schandaal van gemaakt werd. Ons besluit staat echter vast; of je de desbetreffende handeling bij ongeluk dan wel met opzet gepleegd hebt, maakt in dezen geen verschil, zooals je, dunkt me, zelf zult moeten inzien. Een redactiesecretaris, die achteraf in den proeven verandert en zijn medewerkers een figuur laat slaan, is voor ons onaanvaardbaar.

Je zoudt me een genoegen doen, door mij aangeteekend zoo spoedig mogelijk alles terug te zenden, wat je nog aan copie en anderszins in je bezit hebt.

Het spijt mij, na alles wat je voor Forum gedaan hebt, dat ik je in dezen geest moet schrijven, maar de noodzakelijkheid ligt voor de hand.

 

Menno ter Braak

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie