De Groene Amsterdammer
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Amsterdam, 23 juni 1930

23 Juni 1930.

 

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Dank voor het terugzenden van de gecorrigeerde proef en Uw brief met bedenkingen. U hebt van Uw kant volkomen gelijk - wat niet weg neemt dat ik nu eenmaal een ervaren wantrouwen koester in het begripsvermogen van het publiek. Laten wij het er echter op aan laten komen. Uw stukje wordt dus afgedrukt, zooals U het mij nu hebt gestuurd.

Ik ben het met U eens dat in het algemeen het kortwieken niet mag indruischen tegen den zin van het geschrevene en zulks bepaaldelijk niet zonder voorkennis van den auteur behoort te geschieden. In de practijk zal dit echter allemaal hoogst zelden voorkomen en tot verschil van meening aanleiding geven.

Iets anders is het afkorten wegens gering plaatsgebrek bij den opmaak van een pagina. De staf van de Groene Amsterdammer heeft hierin een erkende virtuositeit verworven.

Ik stel het buitengewoon op prijs dat U de medewerking aan De Groene Amsterdammer wilt probeeren - uit het bovenstaande mag blijken dat wij alles doen om U tegemoet te komen. Voor de goede orde verzoek ik U bijdragen te zenden aan den redactie-secretaris.

Met vriendelijke groeten,

Uwe

M. Kann

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie