D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 30 november 1927

Amsterdam, 30 Nov '27

 

Beste Menno.

Eerst zakelijk: met meerderheid van stemmen is Zondag besloten onderhandelingen aan te knopen met ‘de Gemeenschap’ en, zoo dit compromis mocht mislukken, om De Vr Bladen tot elken prijs in stand te houden als eenig orgaan in Nederland dat, bij voorkomende gelegenheden, tot vrije tribune kan dienen. Over redactiewijzigingen is ditmaal nog niet gesproken, zijnde van later zorg. - Het Cel 2-tje was fijn: door Van Dam geïnspireerd! Ja, ik denk wel dat Em. de pest in zal hebben. In elk geval prettig, dat je filmboek uitkomt, als Q. zoo kinderachtig zou zijn om het andere werk, wegens onze conflicten, te weigeren. Over het anti-Nu-Nummer zal ik Kuyle schrijven.

Door het geval-Pisuisse ben ik Zondag geheel uit het lood geslagen. Temeer daar de oorzaak van dit optreden (veel te reëel om nog romantisch te zijn) een verhouding is, waarin ik ten opzichte van een ander heer verkeer. Jij trouwens ook. Alleen: mijn tegenstander heeft reeds publiekelijk geannonceerd, dat hij hetzelfde zou hebben gedaan. Wat ik volkomen kan onderschrijven. Het is dan ook geen angst die mij trof, meer de naaktheid, de directheid, de persoonlijkheid van het feit.

Vroeger is Kuiper met Jenny G. getrouwd geweest (hadden 2 kinderen). Toen is zij met P. er van door gegaan, van haar kant grootendeels berekening. Toen heeft zij dit jaar Kuiper bij het gezelschap van P. gebracht en (omdat zij van K. scheen te houden) er is weer een verhouding ontstaan tusschen hen, die Pisuisse tot het uiterste razend heeft gemaakt, zoodat hij hem heeft ontslagen. De wanhoop en de geldnood deden bij K. de rest en ziedaar hoe deze oplossing de eenige bleek te zijn en dit ook ongetwijfeld is. Zoowel K. als P. schijnen geen wezenlijke uitkomst te hebben gezien: zij hielden beiden van J.G., die weer op haar beurt (en manier!) van hen hield.

En om nu tot het persoonlijke te komen: Willem heeft dan aan een soupertje Zondag gezegd, dat hij hetzelfde zou doen zoodra zijn vrouw er met een ander liefdesbetrekkingen op na hield: hij trekt dus de parallel-Kuiper, die destijds in die omstandigheden verkeerde, en poneerde het als ‘eenige oplossing’. Hoe, overigens, de kwestie met Emmy zich zal ontwikkelen, is weer onvoorspelbaarder dan ooit. (De verhouding tusschen mij en Corry is ten einde. Niet om Emmy alleen (daarvan heb ik met haar niet gesproken) maar in zichzelf is dit voor mij onmogelijk geworden. Overigens trachten wij ‘goede vrienden’ te blijven.) Maar sinds Zondag (of eigenlijk sinds vandaag voor twee weken) is Emmy tot de ontdekking gekomen, dat haar gevoel voor mij zich op onnaspeurbare doch snelle wijze overrompelend ontwikkeld heeft; wat, helaas, nog steeds haar liefde voor Willem niet deert, maar wel ernaast een woekerende kracht blijkt. Woensdag spraken we, ten einde raad, af elkaar niet meer te zien. Expres ging ik verleden week op reis omdat ik haar Donderdag kon opbellen en zij mij. Dit wilde ik voorkomen. Vrijdag krijg ik in Zutfen een wilde brief: zij had mij opgebeld en verlangde. Een brief om gek van te worden. Zondagavond, na de vergadering, lang in den avond geloopen, gisteren weer een afspraak gemaakt, in een taxi gezeten. Enfin: wij zijn verder van onze goede voornemens verwijderd dan ooit, en de gevoelens laten zich minder bedwingen dan tevoren. Hoe het nu moet... ik weet het evenmin als jij in jouw geval. Ik geloof ook, dat wij in godsnaam maar, zonder scrupules, moeten aanvaarden wat wij nog kunnen krijgen aan liefde bij haar van wie wij eigenlijk alles wenschen. Maar dat tersluiksche maakt zoo nerveus en bedroefd, en tenslotte wordt elk afscheid dan zoo eenzaam en pijnigend. Er zijn geen naïeve oplossingen mogelijk: er is òf geen oplossing, òf het doodelijke schot. Het is jammer, dat je juist nu in Eib. bent. Want ik heb niemand om mee te praten over al deze dingen. Houd dit volstrekt geheim! Dat begrijp je natuurlijk.

Houd je goed, kerel! Tot Zondag. Ga maar niet meer naar Neede.

Hartelijke poot,

je Dirk

 

Groet je ouders

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie